Tribunal de la PBAU. Convocatòria de 2022

Correcció en línia

Per acomplir el protocol signat entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la millora de la coordinació en la preparació i disseny de les proves de batxillerat per a I’accés a la Universitat (PBAU), cal modernitzar la plataforma informàtica per millorar el sistema de correcció de les proves.

Els objectius que es vol assolir amb la millora són:

 • Eliminar els elements obsolets.
 • Digitalitzar tots els exàmens fets pels alumnes.
 • Que els correctors puguin corregir en línia els exàmens.
 • Evitar que els exàmens abandonin la custòdia de la UIB i evitar possibles pèrdues.
 • Millorar la precisió en la qualificació dels exàmens.
 • Evitar els errors materials que afecten les qualificacions (errors de sumes, preguntes no corregides).
 • Més transparència en el procediment de correcció.
 • Obtenir indicadors detallats per saber on fallen els alumnes.

Amb la finalitat de donar suport a tots aquests objectius, s’ha adquirit una eina informàtica. Atesa la importància de l’examen, el volum d’alumnes i la feina que suposen les proves d’accés, sobretot en la convocatòria ordinària, per introduir aquesta eina és necessari fer-ne una valoració mitjançant una experiència pilot en determinades matèries.

Per tant, per a cada convocatòria s’ha de decidir quines matèries seran objecte de la correcció amb aquest nou sistema. Això implicarà modificar els requisits per formar part del tribunal, ja que serà imprescindible que els candidats disposin d’una certa infraestructura, com ara ordinador i connexió segura a Internet.

En el moment oportú es comunicarà quines matèries seran les seleccionades per participar en la prova pilot, però, atès que qualsevol matèria en pot formar part, tots els membres del tribunal de les proves han de disposar d’aquesta infraestructura mínima per participar-hi, i la inscripció significa l’acceptació d’aquestes condicions.

Per emprar aquesta eina de correcció en línia, els vocals titulars correctors hauran d’assistir, si escau, als cursos de formació establerts.

Qui pot formar part dels tribunals?

 • El personal docent universitari que imparteix actualment docència d’alguna assignatura relacionada amb les que componen la prova d’accés.
 • Els catedràtics i professors d’ensenyament secundari de centres públics i catedràtics i professors de cicles formatius de grau superior també de centres públics que poden impartir, tant uns com els altres, les assignatures de batxillerat.
 • També poden sol·licitar formar part del tribunal els professors dels departaments d’orientació de centres públics; els seleccionats d’entre aquests professors seran professors de suport per als estudiants amb necessitats especials.

Important:

Totes aquelles persones que estiguin afectades pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, cal que ho comuniquin inexcusablement.

Article 23. Abstenció.

1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, el qual ha de resoldre el que escaigui.

2. Són motius d’abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

3. Els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les circumstàncies assenyalades al punt anterior li poden ordenar que s’abstingui de tota intervenció en l’expedient.

4. L’actuació d’autoritats i personal al servei de les administracions públiques en els quals concorrin motius d’abstenció no implica, necessàriament i en tot cas, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.

5. La no-abstenció en els casos en què concorri alguna d’aquestes circumstàncies dóna lloc a la responsabilitat que sigui procedent.

Article 24. Recusació.

1. En els casos que preveu l’article anterior, els interessats poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment.

2. La recusació s’ha de plantejar per escrit, en el qual s’ha d’expressar la causa o causes en què es fonamenta.

3. L’endemà, el recusat ha de manifestar al seu superior immediat si es dona o no en ell la causa al·legada. En el primer cas, si el superior aprecia la concurrència de la causa de recusació, n’ha d’acordar la substitució tot seguit.

4. Si el recusat nega la causa de recusació, el superior ha de resoldre en el termini de tres dies, amb els informes i comprovacions previs que consideri oportuns.

5. Contra les resolucions adoptades en aquesta matèria no es pot interposar cap recurs, sense perjudici de la possibilitat d’al·legar la recusació en interposar el recurs que sigui procedent contra l’acte que posi fi al procediment.

Categories i retribucions dels membres del tribunal

 Categories:

 • Vocal vigilant d'aula i corrector
 • Vocal correctora/a
 • Vigilant d'aula
 • Professorat de suport

Els membres seleccionats podran ser titulars o suplents.

Retribucions

Membres titulars

Categoria Concepte Import
Vocal corrector Quantitat fixa per convocatòria 150,00€
  1a correcció (per examen) 3,00€
  2a i successives correccions (per examen) 2,50€
Vigilant d'aula Vigilància (per dia) 75,00€
Professorat de suport Vigilància (per dia) 75,00€

 Els membres designats com a vocal vigilant d'aula i corrector cobraran els conceptes corresponents a les dues categories.

Obligacions dels membres del tribunal

Els membres titulars han de:

 • Assistir a la reunió de constitució del tribunal, a la qual seran convocats.
 • Conèixer, complir i fer complir la normativa que els lliuraran en la constitució del tribunal.
 • Col·laborar en totes les tasques de vigilància i correcció que els encomani la presidència del tribunal.
 • Els membres vigilants han de ser presents durant la realització de les proves al lloc designat i complir els horaris establerts per fer la prova.

Els vocals correctors han de:

 • Assistir, si escau, als cursos de formació establerts per utilitzar la nova eina de correcció en línia.
 • Assistir a la reunió que convocaran els professors especialistes d’universitat, a fi de rebre instruccions sobre els criteris específics de correcció.
 • Els membres del tribunal podran ser requerits per participar en la revisió d'exàmens, tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària; per aquest motiu caldrà estar disponibles entre el dia de la constitució del tribunal i el dia de la finalització del procés de qualificació.
 • Recollir els exàmens per corregir i/o revisar i lliurar-los corregits en els terminis establerts, segons els calendaris de cada convocatòria.

Els membres suplents han de:

 • Tenir disponibilitat durant tota la durada de les proves.
 • Els vocals correctors suplents, a més han de tenir disponibilitat durant el període de correcció.

L’incompliment de les obligacions dels membres del tribunal pot suposar la penalització almenys d’un any de participació a les proves, sense perjudici que es puguin prendre altres mesures.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud acaba el dia 25 de febrer de 2022. Per presentar-la heu d'accedir a l’enllaç següent:

https://websaga.uib.cat/general/identificacio.php

Important:

Si no estau registrats, heu de clicar sobre l'enllaç Vull registrar-me i emplenar el formulari de registre. Us sol·licitarà un nom d'usuari i una clau d'accés per a futurs accessos.

Un cop enviat el formulari de registre, rebreu un correu electrònic per validar el nom d’usuari i a continuació podreu accedir a la sol·licitud.

Per a qualsevol incidència en el procés de registre, per emplenar la sol·licitud o si no rebeu el correu, posau-vos en contacte amb el Servei d'Alumnes i Títols.

Admesos i exclosos

Des de l'aplicació, quan es publiqui, podreu consultar l'estat de la vostra sol·licitud, si està admesa o exclosa. L'estat per defecte de les sol·licituds és presentada.Les sol·licituds dels professors d’ensenyament secundari s’enviaran a la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè verifiqui les informacions segons les quals formen part dels cossos de professors d’ensenyament secundari i si imparteixen la matèria o no.

Les sol·licituds admeses participaran en el procediment de selecció. Les sol·licituds excloses, segons la causa, tindran un termini per presentar al·legacions.

Poden quedar excloses les sol·licituds dels professors que varen ser designats en alguna convocatòria anterior i varen renunciar a participar-hi sense causa justificada, com també les dels professors que hagin estat objecte d'informe desfavorable dels presidents del tribunal.

Les sol·licituds excloses indicaran el motiu de l'exclusió i es podran presentar al·legacions per correu electrònic a Secretariat Tècnic d'Accés.

Procediment de selecció

El procediment que se seguirà per designar els membres del tribunal de la PBAU és el següent:

D’acord amb el nombre d’alumnes matriculats en cada matèria, s’establirà el nombre de membres necessaris del tribunal per a cada matèria. Orientativament, serà un membre per cada 175 alumnes matriculats, amb un mínim de dos membres per matèria, per poder garantir un segon corrector diferent en cas de revisió.

Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es confeccionaran les llistes de professors admesos i exclosos per a cada matèria, d’acord amb el procediment següent:

Les sol·licituds admeses s’ordenaran en un ordre de prelació per poder designar els membres.

Les sol·licituds de cada matèria s’agruparan en cinc grups:

1.      Grup dels qui formaran part sense necessitat de sol·licitar-ho. En aquest grup s’inclouran, per aquest ordre de preferència:

a. El professor especialista de la matèria

b. El coordinador de batxillerat de la matèria

c.  El revisor d’enunciats de la matèria

2.     Les sol·licituds de professores de la CAIB

3.     Les sol·licituds de professors de la CAIB

4.     Les sol·licituds de professores de la UIB

5.     Les sol·licituds de professors de la UIB

Descomptats els membres seleccionats automàticament dels professors necessaris, si és possible, se seleccionarà un 25 per cent dels membres dels grups 2, 3, 4 i 5, amb la idea d’equilibrar la selecció entre dones i homes, i entre professors de la UIB i de la CAIB. En cas que no sigui possible cobrir en una o més llistes les places que corresponen, se seleccionaran els membres restants de les altres llistes de manera equitativa.

En cada un dels quatre grups (2, 3, 4 i 5) anteriors, s’ordenaran les sol·licituds de la manera següent:

— Primer, es farà una llista prioritzada de candidats segons els criteris següents:

Membres de la CAIB

 • En primer lloc, els professors que imparteixen la matèria de la PBAU a segon de batxillerat; després, els qui imparteixen la matèria de PBAU a primer de batxillerat, i, en tercer lloc, els qui que no imparteixen la matèria.
 • En cada un dels tres grups anteriors, en primer lloc se situen els professors que han participat en seminaris específics de la UIB-batxillerat o en activitats organitzades per a aquests estudiants, i després, la resta.
 • En cada un dels sis grups anteriors:
  • Se situen en primer lloc, els professors que tenen disponibilitat per participar en la correcció i vigilància a les dues convocatòries.
  • En segon lloc, els professors que tenen disponibilitat per participar en la correcció i vigilància a una convocatòria.
 • En cada un dels dotze grups anteriors, tindran preferència primer els professors que estiguin disposats a desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma, respecte dels altres. Es prioritzarà de la manera següent:
  • Tindran més prioritat els qui vulguin desplaçar-se a Eivissa i Menorca, segons la preferència indicada a la sol·licitud.
  • Després, els qui vulguin fer-ho a Inca i Manacor.

Membres de la UIB

 • En primer lloc, se situen els professors que han participat en seminaris específics UIB-batxillerat o en activitats organitzades per a aquests estudiants, i després la resta.
 • En cada un dels dos grups anteriors:
  • Se situen en primer lloc, els professors que tenen disponibilitat per participar en la correcció i vigilància a les dues convocatòries.
  • En segon lloc, els professors que tenen disponibilitat per participar en la correcció i vigilància a una convocatòria.
 • ·       En cada un dels quatre grups anteriors, apareixeran primer els professors que estiguin disposats a desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma, respecte als altres. Es prioritzarà de la manera següent:
  • Tindran més prioritat els qui vulguin desplaçar-se a Eivissa i Menorca, segons la preferència indicada a la sol·licitud.
  • Després, els qui vulguin fer-ho a Inca i Manacor.

Consideracions generals

— S’ha de procurar que com a mínim un 40 per cent dels membres del tribunal tinguin experiència en els procediments que regeixen durant la prova.

— En cas que hi hagi més sol·licituds que places i hi hagi empat en l’ordre de prelació, es prioritzarà els qui tinguin més experiència i hagin participat en més convocatòries. Si l’empat es manté, es farà un sorteig entre els candidats que empatin.

— Els professors especialistes de cada matèria podran suggerir modificacions a la llista prioritzada de professors partint de l’experiència de convocatòries anteriors.

— Basant-se en aquesta informació, la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat decidirà la llista final de seleccionats.

— Totes aquelles persones que estiguin afectades pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, cal que ho comuniquin inexcusablement.

Comunicació de la selecció

Designació definitiva del tribunal

La Comissió organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat designarà els membres del tribunal.

Si la persona interessada ha estat designada membre del tribunal de la PBAU, li ho comunicaran a l’adreça electrònica indicada al formulari de registre, també es podrà consultar a l'aplicació a l'opció de menú Selecció.

 

Presentació d'al·legacions

Es podran presentar al·legacions a aquestes designacions per correu electrònic a Secretariat Tècnic d'Accés.

Vocals suplents

Als membres designats com a suplents els comunicaran oportunament si han d’actuar. Els vocals suplents no han d’assistir a la constitució del tribunal.

Renúncia

En cas que hàgiu de renunciar per causa justificada, cal que ens ho comuniqueu abans del dia 2 de maig de 2022.

Heu de dirigir les renúncies al Secretariat Tècnic d'Accés.

Matèries de la PBAU

Calendari de la PBAU

Podeu consultar la informació sobre el dies i l’horari de les proves a:

Contacte