Carta de serveis i compromís

Compromís del Servei d'Alumnes i Títols amb la qualitat

El Servei d’Alumnes i Títols vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es duen a terme en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la UIB.
 • Avançar en les solucions de les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública i retre comptes de tot allò que depengui del Servei.
 • Elevar els nivells d’eficàcia i eficiència i avançar en la implantació de la gestió per processos i de l'administració electrònica.
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB en tot allò que sigui de la seva competència.

1. Presentació

Dades generals

Denominació de l'òrgan prestador del servei

Servei d'Alumnes i Títols

Adreça postal, adreça electrònica, telèfon

Edifici Margalida Comas i Camps
Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5.
07122 Palma
alumnes@uib.cat
Telèfon: 971 10 10 70

Localització

Mapa

Horaris d'atenció al públic

- De dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores i els dijous de 16 a 18 hores

- De l'1 de juliol al 15 de setembre: de 8.30 a 13.30 hores i els dijous de 16 a 18 hores.
- Els períodes no lectius de Nadal, Pasqua i agost aquest servei romandrà tancat

Pàgina web

http://sat.uib.cat/

Missió, visió i valors

Missió

La missió del nostre servei té tres objectius diferenciats:

 1. Prestar atenció i respondre a les necessitats de l’alumne pel que fa a l'accés i l'admissió, beques i l'expedició dels títols universitaris.
 2. Coordinar i gestionar les qüestions de caire econòmic que afecten els serveis acadèmics.
 3. Donar suport als òrgans de govern, al PDI i al PAS en totes les qüestions de caire acadèmic i administratiu de la nostra competència.

Visió

Volem aconseguir una gestió de qualitat encaminada a la implantació progressiva de les noves tecnologies, perquè els usuaris puguin arribar a utilitzar els nostres serveis via telemàtica, per incrementar així la seva satisfacció a la vegada que contribuïm a la millora contínua de la Universitat.

Valors

 • Vocació de servei i ajuda a l'usuari
 • Eficàcia, eficiència i diligència
 • Professionalitat
 • Amabilitat
 • Sentit d'equip i col·laboració entre tot el personal.

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei d'Alumnes i Títols té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei.

 4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el cap del Servei assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

Data d'aprovació

juliol de 2010

Primera revisió i actualització

juliol de 2012

Segona revisió i actualització

juliol de 2014

Tercera revisió i actualització

novembre de 2021

Propera revisió i actualització

juliol de 2023