Què fem

La missió del nostre servei té tres objectius diferenciats:

 1. Prestar atenció i respondre a les necessitats de l’alumne pel que fa a l'accés i l'admissió, beques i l'expedició dels títols universitaris.
 2. Coordinar i gestionar les qüestions de caire econòmic que afecten els serveis acadèmics.
 3. Donar suport als òrgans de govern, al PDI i al PAS en totes les qüestions de caire acadèmic i administratiu de la nostra competència

Les principals tasques que duem a terme són:

 • Atendre les peticions d’alumnes presencialment, per telèfon, per correu electrònic i mitjançant xarxes socials
 • Mitjançant l’atenció personalitzada, facilitam als alumnes tota la informació, l'orientació i ajuda necessàries per aconseguir els seus objectius acadèmics
 • Dur a terme campanyes de difusió dels procediments que afecten els alumnes
 • Elaborar i mantenir tota la informació publicada a la web relacionada amb els procediments que gestiona el Servei
 • Gestionar la Borsa de la UIB: allotjament, beques, formació, llibres de segona mà i tauler d'anuncis
 • Elaborar material informatiu i divulgatiu adreçat als alumnes
 • Gestionar, coordinar i dur a terme les proves d'accés i d'admissió dels alumnes a la Universitat
 • Gestionar l'oferta i l'adjudicació de les places d'estudis oficials de grau amb numerus clausus
 • Gestionar els trasllats d'expedient de PAU dels alumnes que volen iniciar estudis en altres universitats espanyoles
 • Gestionar les ajudes i beques per a estudis
 • Dur a terme les gestions administratives per a l'expedició de títols i diplomes
 • Gestionar les liquidacions de matrícula, d'assegurança escolar i preus públics acadèmics de la Universitat
 • Gestionar les compensacions econòmiques de beques i famílies nombroses a reclamar al Ministeri
 • Secretaria de la Comissió Acadèmica.