Tribunals de la PAU. Convocatòria de 2016

Qui pot formar part dels tribunals?

 • El personal docent universitari que imparteix actualment docència d’alguna assignatura relacionada amb les que componen la prova d’accés.
 • Els catedràtics i professors d’ensenyament secundari que imparteixen batxillerat i catedràtics i professors de cicles formatius de grau superior que poden impartir assignatures de batxillerat.

Presentació de sol·licituds

 El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 6 de març (termini finalitzat).

 • Sol·licitud per als professors d'ensenyament secundari
 • Sol·licitud per als professors d'Universitat

Procediment de selecció

El procediment que se segueix per nomenar els vocals dels tribunals de la PAU és el següent:

 •  Una vegada exhaurit el termini esmentat, es confeccionaran les llistes del professorat sol·licitant per matèries, que seran facilitades als professors especialistes de matèria d’universitat perquè indiquin, si escau, quines són les persones més adequades, d’acord amb els criteris legals o en aplicació dels acords de la comissió organitzadora.
 • Una vegada revisades i conformades les primeres llistes, es confeccionaran les llistes definitives, ordenades per matèria i per punts d’examen.
 • En la designació dels membres dels tribunals s’intentarà aconseguir una composició equilibrada entre dones i homes, sempre que sigui possible. A més, s’haurà de garantir per a cada matèria la participació almenys del 40 per cent de professorat universitari i el 40 per cent de secundària que imparteix batxillerat.
 • La designació dels vocals especialistes, tant de professorat d’universitat com de professorat d’ensenyament secundari, s’efectuarà per sorteig, sempre que el nombre de sol·licitants excedeixi el nombre de vocals necessaris per constituir els tribunals.
 • Es prioritzarà:
  1. Impartir al batxillerat la matèria de la PAU sol·licitada per ser corrector.
  2. La participació en els seminaris específics UIB-batxillerat i en les activitats que organitzin.
  3. La disponibilitat en les dues convocatòries.
  4. La disponibilitat per desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma. Quan els sol·licitants per a un punt d’examen no siguin suficients, es designaran d’acord amb els següents punts d’examen escollits a la sol·licitud. El professorat d’ensenyament secundari que pertanyi a un IES que sigui punt d’examen no podrà sol·licitar-lo com a destinació.

Totes aquelles persones que estiguin afectades pels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú cal inexcusablement que ho comuniquin.

Comunicació de la selecció

Si la persona interessada ha estat nomenada membre de tribunal de la PAU, se li comunicarà al correu electrònic indicat a la sol·licitud dins el mes de març, i s’indicarà la matèria, el punt d’examen i la convocatòria per a la qual ha estat nomenada. 

Dessignació provisional del tribunal

La Comissió organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat en data 19 de maig de 2017 ha aprovat la llista provisional de menbres del tribunal:

Presentació d'al·legacions

 • Es podran presentar al·legacions a aquest nomenament fins dia 26 de maig de 2017

Renúncia

En cas que hàgiu de renunciar per causa justificada, cal que ens ho comuniqueu abans del dia 6 de maig de 2016.

Heu de dirigir les renúncies al Secretariat Tècnic d'Accés, podeu enviar-les mitjançant aquesta fitxa.

Retribucions dels membres del tribunal

Les retribucions que percebran els membres del tribunal són:

Vocals titulars

 • Una quantitat fixa de tres-cents euros per convocatòria.
 • Una quantitat que depèn del nombre d'exàmens corregits, a raó de dos euros per correcció i quaranta cèntims per revisió.

Vocals vigilants d'aula

 • Una quantitat fixa de dos-cents euros per convocatòria.

Requisits que ha de complir el professorat acceptat

Els membres dels tribunals han de: 

 • Assistir obligatòriament a la reunió de constitució dels tribunals, a la qual seran convocats.
 • Complir la normativa que els lliuraran en el moment de la constitució del tribunal i col·laborar en totes les tasques de vigilància i correcció que els siguin encomanades des de la comissió organitzadora i/o pel president del seu tribunal.
 • Ser presents obligatòriament durant la realització de les proves al punt d’examen designat.
 • Assistir obligatòriament a la reunió que convocaran els professors especialistes d’universitat, a fi de rebre instruccions sobre els criteris específics de correcció.
 • Els membres del tribunal podran ser requerits per participar en la revisió d'exàmens, tant a la convocatòria de juny com a la de setembre, per aquest motiu caldrà estar disponibles entre el dia de la constitució del tribunal i la finalització del procés de qualificació. 

Dates i horari de la prova

Matèries

Les matèries de les quals s’examinen els alumnes són les següents:

 • Alemany
 • Anàlisi Musical II
 • Anglès
 • Arts Escèniques
 • Biologia
 • Ciències de la Terra i Mediambientals
 • Comentari de Text (Llengua Catalana i Literatura)
 • Comentari de Text (Llengua Castellana i Literatura)
 • Dibuix Artístic II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Economia de l’Empresa
 • Electrotècnia
 • Física
 • Francès
 • Geografia
 • Grec II
 • Història d’Espanya
 • Història de l’Art
 • Història de la Filosofia
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Italià
 • Literatura Universal
 • Llatí II
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II
 • Portuguès
 • Química
 • Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 • Tecnologia Industrial II 

Contacte

 • Dr. Joan Stela (director del Secretariat Tècnic d'Accés)
  • Tel.: 971 17 32 21.
 • Sra. Margalida Moll (cap d'àrea d'Accés)