Ajuts de matrícula per circumtàncies personals sobrevingudes o estructurals

Declaració responsable

Referència

Dades de la unitat familiar             

Qui pot emplenar aquest formulari:

 • Estudiants que sol·liciten ajut per al pagament de la matrícula amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals
 • Estudiants que són refugiats o sol·licitants d'asil

En aquest document heu de fer constar les dades dels membres de la unitat familiar i les circumstàncies que motiven la petició de l'ajut.

Teniu en compte que únicament es consideren MEMBRES COMPUTABLES, a més del sol·licitant, els següents que convisquin al domicili familiar a 31 de desembre de 2022:

 • Pare, mare o tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant.
 • Germans o fills solters més joves de 25 anys.
 • Germans o fills més grans de 25 anys només si tenen discapacitat física, psíquica o sensorial. Si hi ha menors en acollida, tindran la mateixa consideració que els germans.
 • Ascendents dels pares la residència dels quals sigui el mateix domicili del sol·licitant.
 • Altres persones sense parentiu que convisquin al domicili.

En cas de divorci, separació legal o de fet, quan no hi hagi custòdia compartida, no és membre computable aquell excònjuge que no convisqui amb el sol·licitant. No obstant això, sí que serà membre computable el nou cònjuge o parella a qui estigui unit per anàloga relació, així com les rendes.
En casos de separació legal o de fet amb custòdia compartida, són membres computables els progenitors de l'estudiant i els fills comuns.
Recordau que, en casos de custòdia compartida, a la unitat familiar cal incloure-hi únicament els dos progenitors de l'estudiant que tenen la custòdia, els fills comuns de tots dos i, si escau, els ascendents que hi convisquin.
Si el sol·licitant constitueix una unitat familiar independent dels seus pares; només en seran membres computables el sol·licitant i, si escau en el seu cas, el seu cònjuge o parella i els seus fills.


Dades del sol·licitant

Document d'identitat*

Nom*:                             


 Causa estructural

 Atur de llarga durada de membres de la unitat familiar

 Receptor d'ajut (serveis socials municipals, Creu Roja, Càritas...)

 Altres

Causa sobrevinguda

 Atur del sustentador

 Incapacitat permanent absoluta o gran discapacitat del sustentador

 Malaltia greu del sol·licitant o familiar en primer grau (pares, cònjuge, fills, sogres, gendres, nores)

 Disminució significativa de la renda familiar

 Defunció del sustentador

 Ingressos hospitalaris periòdics

 Altres


 Refugiats / Sol·licitants d'asil

 Refugiat     Sol·licitant d'asil


Membres de la unitat familiar del sol·licitant

Núm. Doc. d'identitat Nom Parentiu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Explicació de la causa per la qual sol·licita l'ajut (màxim 500 paraules)


Atenció: els signants declaren sota la seva responsabilitat que les dades consignades són certes i autoritzen la UIB a consultar a les administracions corresponents les dades necessàries per comprovar la situació econòmica i el nivell de renda. Així mateix, manifesten que coneixen que l'incompliment dels requisits legals podrà determinar la revocació de l'adjudicació de l'ajut i podrà donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, sense perjudici d'altres accions que es puguin exercitar de conformitat amb les bases de la convocatòria, i, per això, signen aquest document.

Firma dels membres:                                                           Data i hora: 09/12/2023 13:26

Atenció

 • Tots els membres detallats han de signar el document. En cas de menors d'edat, és suficient la firma del pare, mare o tutor/a.
 • Sota la firma de cada membre s'ha d'indicar el document d'identitat.
 • Un cop signat el document, s'ha d'escanejar i adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital.
 • Si adjuntau a la sol·licitud més d'una declaració perquè hi heu fet modificacions, considerarem vàlida la que tengui la data més recent.
 • Abans d'imprimir-lo, comprovau que totes les dades consignades són correctes.
 • Després, clicau sobre el botó Envia i imprimeix.
 • * Camps obligatoris

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.