Tramitació del trasllat de l'expedient acadèmic

Descripció

  • Tramitació del trasllat de l'expedient acadèmic, únic o amb simultaneïtat, a una altra universitat
  • Es pot pagar fraccionat: NO

Preu

Regulació

Preu

Inici de vigència

Fi de vigència

Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

35,07€

-

-

Exempcions

  • Membres de família nombrosa general: 50%
  • Membres de família nombrosa especial: 100%
  • Persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior: 100%
  • Víctimes d'actes terroristes, així com el cònjuge i els fills: 100%
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen: 100%
  • Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, dependents dels departaments d’afers socials dels consells insulars: 100%